Blogia
METEOS@NTFELIU

Programació del crèdit variable

SES. MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA
                                    PROGRAMACIÓ DEL CRÈDIT DE METEOROLOGIA
                                    CRÈDIT VARIABLE DE 2N D’ESO.

                               INDEX:
                                                 1.      Presentació
                                                 2.      Objectius
                                                 3.      Continguts
                                                        3.1.  Fets i conceptes
                                                        3.2.  Procediments
                                                        3.3.  Actituds, Valors i normes.
                                                 4.      Avaluació.
                                                 5.      Temporalització
                                                 6.      Recursos didàctics.
1.      PRESENTACIÓ:
Aquest crèdit s’oferta com a crèdit d’iniciació , però també servirà per aprofundir en els conceptes relacionats amb la constitució general del planeta Terra, treballats a 1r d’ESO d’una forma bastant ràpida i molt general. Per tant, a més dels objectius clàssics del variable de meteorología  afegirem un repàs a la constitució de la litosfera, i com afecta el cicle de l’aigua en la modelació del paisatge i el procés de sedimentació.
També constatarem que l’aprenentatge i servei pot ser una gran motivació per treballar  el temps i la climatologia del nostre poble , tot fent una informació setmanal a la radio local i participar a la revista bimensual La pinya, donant informació d’allò que hem aprés al centre educatiu.

2.      OBJECTIUS
En acabar el crèdit l’alumne/a ha de ser capaç de:
1.      Descriure de manera general la composició i l’estructura de les capes fluides de la Terra i les seves relacions amb el temps i el clima.
2.      Situar el temps meteorològic en la troposfera.
3.      Explicar el cicle de l’aigua com un intercanvi  continu de materials entre  l’atmosfera i la hidrosfera, provocat per la radiació solar.
4.       Relacionar  les diferències entre estiu - hivern i els canvis estacionals amb la posició de la Terra respecte del Sol i la inclinació  de l’eix de rotació  respecte   al pla de l’òrbita.
5.      Diferenciar entre temps atmosfèric i clima.
6.      Explicar les causes de la diversitat de climes i valorar la seva importància en la distribució dels éssers vius i en  particular sobre l’activitat humana.
7.      Conèixer i utilitzar els estris d’una caseta meteorològica i les mesures que se’n poden obtenir.
8.      Interpretar els paràmetres  que caracteritzen el temps atmosfèric.
9.      Mesurar la pressió atmosfèrica, interpretar  els barogrames i higrogrames i dibuixar les isòbares d’un mapa de superfície  a partir de les dades  baromètriques de diferents observatoris.
10.  Mesurar les temperatures amb  termòmetres  de màxima i mínima  i confeccionar taules de dades  i diagrames  tot valorant la importàcia que tenen  per als pronòstics meteorològics.
11.  Explicar , amb relació a la dinàmica atmosfèrica, els anticiclons, les depressions, els fronts freds i càlids , les direccions dels vents predominants i les precipitacions.
12.  Descriure els factors que determinen la gran  diversitat de climes locals de Catalunya, i comprendre el caràcter local de les previsions meteorològiques dels treballadors del camp i el mar, basades en la pròpuia experiència.
13.  Comprendre el caràcter global i aleatori dels pronòstics, la importància de les xarxes d’observatoris i imatges del satèl·lit Meteosat, la seva utilitat i les seves limitacions.

    

0 comentarios